Kamera

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

Tisztelt Látogatónk!

A Zemplén Kalandpark területén avagyonvédelem, élet és testi épség védelme céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, amely képrögzítést lehetővé tesz (továbbiakban felvétel).  A kamerák rögzítik a területre belépők személyes adatait, úgymint képmását és magatartását

Ezen tájékoztató célja, hogy információval szolgáljon az érintettek részére a kamerás megfigyelés részleteiről.

Jelen tájékoztatóban mikor adatról, vagy adatokról esik szó, azalatt minden esetben személyes adatokat kell érteni.

Ki kezeli az adatokat?

Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül:

Magas-Hegyi Turisztikai és Sportközpont

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Torzsás utca 25.

Adószám: 15791306205

Kihez fordulhat adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén?

info@zemplenkalandpark.hu

+36 21 345-7070

Hol kerültek kihelyezésre kamerák, és mi az adatkezelés célja?

33 db kamera van kihelyezve a Kalandpark területén.

Minden kamera esetén a megfigyelés célja épület, személy- és vagyonvédelem.

A kihelyezett kamerák által megfigyelt terület az alábbi táblázatban található:

Elhelyezés céljaMegfigyelt terület
épület, személy- és vagyonvédelemKorcsolyapálya beléptető
épület, személy- és vagyonvédelemKorcsolyapálya bejárat
épület, személy- és vagyonvédelemParkoló dél
épület, személy- és vagyonvédelemKorcsolyapálya észak
épület, személy- és vagyonvédelemParkoló kelet
épület, személy- és vagyonvédelemPénztár C1
épület, személy- és vagyonvédelemLibegő alsó állomás
épület, személy- és vagyonvédelemBob kiszálló
épület, személy- és vagyonvédelemLibegő közép állomás
épület, személy- és vagyonvédelemLibegő közép állomás
épület, személy- és vagyonvédelemSí átkötő
épület, személy- és vagyonvédelemSí pálya 2
épület, személy- és vagyonvédelemKabin beszálló
épület, személy- és vagyonvédelemSzárhegy
épület, személy- és vagyonvédelemÁtcsúszó induló
épület, személy- és vagyonvédelemMagashegy állomás
épület, személy- és vagyonvédelemSzárhegy kabin állomás
épület, személy- és vagyonvédelemMászófal 2
épület, személy- és vagyonvédelemBob felső állomás
épület, személy- és vagyonvédelemPénztár C2
épület, személy- és vagyonvédelemPénztár C3
épület, személy- és vagyonvédelemLibegő közép állomás
épület, személy- és vagyonvédelemBob alsó állomás
épület, személy- és vagyonvédelemMászófal előtér
épület, személy- és vagyonvédelemLibegő alsó állomás
épület, személy- és vagyonvédelemMászófal központ
épület, személy- és vagyonvédelemPénztár C4
épület, személy- és vagyonvédelemPénztár C4 előtér
épület, személy- és vagyonvédelemPénztár C5
épület, személy- és vagyonvédelemHütte terasz 1
épület, személy- és vagyonvédelemHütte terasz 2
épület, személy- és vagyonvédelemHütte 3
épület, személy- és vagyonvédelemSípálya 1

Mi az adatkezelés jogalapja?

A kamerafelvételeken található személyes adatok kezelésének jogalapja Társaságunknál az adatkezelő jogos érdeke. A kamerarendszer használata során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét. A jogos érdek vizsgálatára érdekmérlegelési tesztet végeztünk.

Hozzáfér-e harmadik fél, mint adatfeldolgozó a felvételekhez?

A kamerarendszert társaságunk üzemelteti, harmadik fér nem fér hozzá a felvételekhez.

A kamerák élőképet is közvetítenek?

Igen, nyitvatartási időben a kamerák élőképet is sugároznak.

Hol, és mennyi ideig tároljuk a felvételeket?

A felvételeket elzárt, mások által hozzá nem férhető biztonságos helyen tároljuk.

A felvételeket igyekszünk a szükséges legrövidebb ideig tárolni, eleget téve az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elvének. Társaságunk a felvételek megőrzési idejét maximum 3 napban határozta meg, úgy véljük, hogy ennyi idő elégséges ahhoz, hogy visszanézés szükségessége esetén a felvétel rendelkezésre álljon.

Biztonságban vannak a kamerafelvételek?

A felvételeket rögzítő informatikai eszköz jelszóval védett, melyet csak az ügyvezető és az ő megbízottja ismer. A jelszót soha nem adjuk ki másnak. A felvételeket kizárólag egy helyen tároljuk, arról másolatot nem készítünk.

Mikor használjuk fel, illetve mikor adjuk át másnak a felvételeket?

A felvételeket kizárólag bűncselekmény gyanúja esetén és baleset kivizsgálásához, a tényállás felderítése érdekében használjuk fel, és a hatóságokon vagy az érintetten kívül kizárólag az ügyvezető vagy megbízottja lehet jelen a visszanézésnél.

A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve rendőrség részére átadni.

A felvétel továbbítására kizárólag az ügyvezető engedélyével kerülhet sor.

Milyen jogai vanna Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban?

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti Társaságunknál, hogy

  • hogy Adatkezelő tájékoztatást nyújtson arról, hogy mi látható a felvételen Önnel kapcsolatban (tájékoztatáshoz való jog).
  • hogy Adatkezelő az Önnel kapcsolatos felvételt zárolja (adatkezelés korlátozásához való jog)
  • az adatkezelés ellen Adatkezelő ügyvezetőjéhez elektronikus levélben tiltakozzon, amennyiben álláspontja alapján az Ön személyhez fűződő joga Adatkezelő érdekével szemben elsőbbséget élvez.
  • az Önről készült felvételt töröljük.
  • az Önről készült felvételekbe betekinthessen (betekintéshez való jog)

A felvételről másolatot csak abban az esetben tudunk biztosítani, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan. Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre munkaidőben időpontot jelölhet meg. Amennyiben a kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor Adatkezelő a felvételt törli.

A kérelem elkészítését formanyomtatvány segíti, amelyet Adatkezelő telephelyén vagy elektronikus úton az info@zemplenkalandpark.hu emailcímen keresztül lehet kérni.

A kérelemben meg kell adni, hogy

  • milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételen látható cselekmények leírását kéri,

mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvételről van szó,

  • miről ismerhetjük fel Önt,
  • milyen módon és címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton,).

A kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszol Adatkezelő.

A helyesbítéshez való jog jelen esetben fogalmilag kizárt, tekintettel arra, hogy a felvételek nem módosíthatók. A helyesbítéshez való jog az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adataira vonatkozhat. Ezzel kapcsolatos kérelmére is 25 napon belül válaszol Adatkezelő.

A felvételeket társaságunk csak jogi kötelezettség alapján továbbítja harmadik személynek (pl. hatósági megkeresés).

Jogérvényesítési lehetőségek: 

Amennyiben az Ön álláspontja szerint Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet (Infotv. 23. §).

A polgári per mellett lehetősége van az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni (Infotv. 22. §)

Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos érdeke alapján öt évig kezeljük.

Irányadó jogszabályok

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Sátoraljaújhely, 2021. szeptember 15.

_______________________________________________

Magashegyi Turisztikai és Sportközpont

Zemplén Kalandpark